Regulamin konkursu na Instagramie

 1. I. ORGANIZATOR KONKURSU

  1. Organizatorem konkursu wiedzy na temat kultury, zwyczajów i historii Wielkiej Brytanii (“Konkurs”) jest TESTIFIX, SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Warszawie 00-503, ul. Żurawia 6/12, wpisany do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000892573, NIP: 7011031982 ("Organizator").
  2. Konkurs prowadzony będzie na serwisie społecznościowym Instagram na profilu pod adresem.
  3. Czynności związane z obsługą techniczną i wyłonieniem zwycięzców Konkursu, prowadzi Organizator.
  4. Czynności związane z obsługą techniczną i wyłonieniem zwycięzców Konkursu, prowadzi Organizator.
  5. Konkurs nie jest sponsorowany, administrowany ani organizowany przez serwis Instagram. Serwis Instagram nie ponosi odpowiedzialności za Konkurs. Wszelkie pytania, komentarze oraz skargi i reklamacje związane z Konkursem powinny być kierowane do Organizatora, a nie do serwisu Instagram. Organizator zobowiązuje się solidarnie do zwolnienia serwisu Instagram z odpowiedzialności wobec każdego Uczestnika Konkursu, który skieruje przeciwko serwisowi Instagram roszczenie związane z Konkursem.
 2. II. CELE KONKURSU

  1. Promocja zasad związanych z bezpiecznym podróżowaniem w czasach pandemii COVID-19.
  2. Pogłębianie wiedzy o kulturze, zwyczajach i historii Wielkiej Brytanii.
 3. III. ZADANIE KONKURSOWE

  W ramach Konkursu Uczestnik ma za zadanie:

  1. Rozwiązać test z 8 pytaniami jednokrotnego wyboru („Quiz”) dotyczącymi kultury, zwyczajów i historii Wielkiej Brytanii.
  2. Wykreować historię dotyczącą przygód w Wielkiej Brytanii („Historia”)
 4. IV. WARUNKI UDZIAŁU W KONKURSIE

  1. W Konkursie może wziąć udział każda osoba fizyczna („Uczestnik”), która:
   1. a. posiada miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
   2. b. jest pełnoletnia lub posiada zgodę przedstawiciela ustawowego / opiekuna prawnego na udział w Konkursie oraz przetwarzanie danych osobowych Uczestnika,
   3. c. zapoznała się z Regulaminem Konkursu i akceptuje jego postanowienia. W przypadku osoby małoletniej fakt zapoznania się z Regulaminem Konkursu i akceptacja jego postanowień dotyczy również jego przedstawiciela ustawowego / opiekuna prawnego,
   4. d. posiada konto w serwisie Instagram,
   5. e. nie jest w żaden sposób osobowy, kapitałowy lub organizacyjny powiązana z Organizatorem,
   6. f. wykona Zadanie konkursowe.
  2. Uczestnik może wziąć udział w Konkursie wyłącznie 1 (słownie: jeden) raz.
  3. Brak spełnienia któregokolwiek z warunków określonych w ust. 1 stanowi podstawę do wykluczenia Uczestnika z Konkursu, a w przypadku późniejszego wykrycia tych okoliczności, w tym po dniu wydania nagrody, prawo do dochodzenia jej zwrotu.
  4. Przystąpienie do Konkursu oznacza pełną akceptację postanowień Regulaminu Konkursu bez konieczności składania odrębnych oświadczeń w tym przedmiocie i jest równoznaczne ze złożeniem przez Uczestnika (a w przypadku Uczestnika małoletniego lub nie posiadającego pełnej zdolności do czynności prawnych – przez jego przedstawiciela ustawowego / opiekuna prawnego) następujących oświadczeń i zobowiązań:
   1. a. wyrażenia zgody na uczestnictwo w Konkursie,
   2. b. wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych Uczestnika i ewentualnie jego przedstawiciela ustawowego / opiekuna prawnego przez Organizatora Konkursu na zasadach wskazanych w klauzuli informacyjnej stanowiącej załącznik do regulaminu,
   3. c. oświadczenia, że stworzona na potrzeby Konkursu Historia stanowi przejaw indywidualnej i oryginalnej twórczości Uczestnika, Uczestnik dysponuje wszelkimi prawami do przedstawionej historii i nie jest ona w żaden sposób ograniczona, ani obciążona na rzecz osób trzecich,
   4. d. korzystanie przez Organizatora z Historii zgodnie nie zagrozi, ani nie naruszy niczyich praw, dóbr, tajemnicy chronionej prawem,
   5. e. Uczestnik akceptuje fakt, że Historia zostanie wykorzystana do promocji Organizatora, w tym poprzez wykorzystanie w mediach społecznościowych Organizatora.
  5. Regulamin Konkursu jest jedynym dokumentem określającym zasady Konkursu.
 5. V. PRZEBIEG KONKURSU I NAGRODY

  1. Konkurs rozpoczyna się w dniu 06.09.2021 r. o godzinie 20:00 (publikacja postu konkursowego), a kończy w dniu 09.09.2021 r. o godzinie 20:00.
  2. Post konkursowy z Quizem zostanie opublikowany na profilu Testasy Poland pod adresem https://www.instagram.com/testasy.poland/?hl=pl w serwisie Instagram wraz z linkiem do Regulaminu Konkursu.
  3. Dla zapewnienia prawidłowości przeprowadzenia Konkursu, Organizator powoła 3 osobową komisję („Komisja Konkursowa”). Do zadań Komisji Konkursowej należeć będzie czuwanie nad prawidłowością przebiegu Konkursu, podejmowanie decyzji we wszelkich kwestiach dotyczących Konkursu, w tym w zakresie interpretacji postanowień Regulaminu oraz wyłonienie zwycięzców.
  4. Komisja Konkursowa dokona oceny zgłoszonych Historii biorąc pod uwagę:
   1. związek Historii z Zadaniem konkursowym i celami Konkursu,
   2. atrakcyjność,
   3. oryginalność i kreatywność pomysłu,
   4. jasność przekazu.
  5. W dniu 10.09.2021 r na wskazanym wyżej profilu Testasy Poland zostanie ogłoszona lista 3(słownie: trzech) zwycięzców tj. Uczestników, którzy poprawnie odpowiedzieli na wszystkie pytania konkursowe i których Historia znalazła się wśród 3 najwyżej ocenionych przez Komisję Konkursową.
  6. Organizator zastrzega sobie prawo do usunięcia i nieuwzględniania w Konkursie Uczestników, którzy:
   1. naruszają postanowienia Regulaminu Konkursu,
   2. naruszają postanowienia regulaminu serwisu Instagram, oraz których Historie:
   3. zawierają treści niezgodne z dobrymi obyczajami, niemoralne, obraźliwe lub naruszające obowiązujące przepisy prawa,
   4. naruszają prawa, w tym w szczególności prawa autorskie, bądź dobra osobiste osób trzecich,
   5. zawierają logotypy bądź treści o charakterze reklamowym dotyczące jakichkolwiek towarów lub usług.
  7. Decyzja o wyborze zwycięzców jest ostateczna, co nie pozbawia Uczestnika prawa do dochodzenia roszczeń wynikających z przepisów prawa. Organizator zastrzega sobie prawo do nie argumentowania wyboru zwycięzców.
  8. Uczestnik będący zwycięzca zostanie powiadomiony o terminie przekazania nagrody w dniu 11.09.2021 w prywatnej wiadomości przesłanej w serwisie Instagram. Warunkiem otrzymania nagrody jest przesłanie do dnia 18.09.2021 r. prywatniej wiadomości zwrotnej, w której znajdzie się imię i nazwisko zwycięzcy oraz adres korespondencyjny (ulica, numer domu, kod pocztowy, miejscowość). Drugim warunkiem otrzymania nagrody jest publikacja na swoim osobistym koncie w serwisie Instagram postu z profilu Testasy Poland dotyczącego Konkursu wskazanego przez Organizatora. W przypadku osoby, która zajmie pierwsze miejsce niezbędnym warunkiem jest również podanie preferowanej daty lotu do Wielkiej Brytanii w terminie 7 dni od uzyskania wiadomości od Organizatora o terminie przekazania nagrody.
  9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprzekazanie Uczestnikowi nagrody, jeśli brak możliwości przekazania nagrody wyniknął wyłącznie z niepodania przez Uczestnika danych wymaganych do doręczenia nagrody lub podaniu danych nieprawidłowych lub niezgodnych z Regulaminem Konkursu.
  10. Nagroda zostanie przesłana Zwycięzcy pocztą na adres wskazany przez zwycięzcę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w terminie 14 dni od dnia przysłania przez Zwycięzcę odpowiedzi na informację powiadamiającą o przyznanej nagrodzie wszelkich danych umożliwiających wysyłkę nagrody, tylko jeden raz. Bilet lotniczy dla osoby, która zajmie pierwsze miejsce zostanie przekazany drogą elektroniczną do 14 dni po przekazaniu przez osobę zajmującą pierwsze miejsce informacji o preferowanej dacie lotu do Wielkiej Brytanii.
  11. Zwycięzcy otrzymają nagrodę rzeczową w postaci postaci:
   1. I miejsce – bilet lotniczy do Londynu, którego wartość nie może przekroczyć 150 (słownie: stu pięćdziesięciu) euro oraz 1 (słownie: jeden) test antygenowy .
   2. II miejsce – 2 (słownie: dwa) bilety na wydarzenie odbywające się w Londynie wybrane przez Organizatora oraz 2 (słownie: dwa) testy antygenowe.
   3. III miejsce – 2 (słownie: dwa) testy antygenowe.
  12. Wynik Konkursu w żadnej mierze nie zależy od przypadku.
  13. Zwycięzca nie może przenieść praw do przyznanej nagrody na osobę trzecią.
  14. Organizator zastrzega, że nagrody, o których mowa powyżej nie podlegają wymianie na ekwiwalent pieniężny.
 6. VI. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

  1. Organizator przetwarza dane osobowe Uczestników, przedstawicieli ustawowych lub opiekunów prawnych Uczestników jako administrator danych, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w prawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”).
  2. Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych znajdują się w klauzuli informacyjnej stanowiącej załącznik do Regulaminu Konkursu.
 7. VII. PRAWA AUTORSKIE

  1. Uczestnik oraz w przypadku Uczestnika małoletniego jego przedstawiciel ustawowy/ opiekun prawny oświadczają, że Uczestnikowi przysługują pełne prawa do Historii, w szczególności w zakresie autorskich praw majątkowych, oraz że prawa te nie są ograniczone w żaden sposób, zaś Uczestnik jest uprawniony do rozporządzania tymi prawami w zakresie wskazanym w Regulaminie.
  2. Uczestnik oraz w przypadku Uczestnika małoletniego jego Opiekun zobowiązują się do niewykonywania w stosunku do Organizatora autorskich praw osobistych odnoszących się do Historii, w tym zobowiązują się do nieingerowania w sposób wykorzystywania Historii przez Organizatora.
 8. VIII. REKLAMACJE

  1. Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo wniesienia pisemnej reklamacji z dopiskiem „Reklamacja: Konkurs na Instagramie” na adres e-mail: kontakt@gobix.ch lub adres korespondencyjny Organizatora: Żurawia 6/12, 00-503 Warszawa, związanej z przebiegiem Konkursu w trakcie jego trwania, a także do 7 dni po zakończeniu Konkursu.
  2. Pismo zawierające reklamację powinno wskazywać imię i nazwisko Uczestnika oraz adres do korespondencji, na który wysłana zostanie odpowiedź na reklamacje.
  3. Organizator w terminie 7 dni udzieli Uczestnikowi odpowiedzi na reklamację listem poleconym wysłanym na adres podany w piśmie zawierającym reklamację.
  4. Negatywne rozpatrzenie przez Organizatora reklamacji Uczestnika nie wyłącza prawa Uczestnika do dochodzenia roszczeń przysługujących mu na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym na drodze postępowania sądowego.
 9. VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

  1. Regulamin Konkursu wchodzi w życie w dniu 06.09.2021 r.
  2. Organizatorowi przysługuje prawo do zmiany Regulaminu Konkursu, a także do przerwania lub zawieszenia Konkursu. W przypadku zaistnienia takiej sytuacji Organizator opublikuje na profilu Testasy Poland w serwisie Instagram pod adresem https://www.instagram.com/testasy.poland/?hl=plinformację o zmianie Regulaminu Konkursu, aktualną treść Regulaminu Konkursu, uzasadnienie dokonanej zmiany oraz termin, od którego zmiana obowiązuje.
  3. Organizator Konkursu nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości wykonanego Zadania konkursowego z przyczyn leżących wyłącznie po stronie Uczestnika.
  4. Organizator zobowiązuje się do dołożenia wszelkich starań celem polubownego załatwienia wszelkich sporów mogących powstać w związku przeprowadzeniem Konkursu.
  5. Sądem właściwym do rozstrzygania sporów jest sąd właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.
  6. Załącznik stanowi integralną część Regulaminu Konkursu.
  7. Kontakt: podmiotem odpowiedzialnym za realizację Konkursu jest zespół TESTIFIX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, e-mail: kontakt@gobix.ch.

KLAUZULA INFORMACYJNA

Niniejsza klauzula informacyjna została przygotowana w związku z obowiązkiem informacyjnym wynikającym z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

 1. Kto jest administratorem danych osobowych i jak można się z nami skontaktować?

  Administratorem Państwa danych osobowych jest TESTIFIX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Warszawie przy ul. Żurawia 6/12, 00-503 („Testasy” lub „my”). Można skontaktować się z nami poprzez następujący e-mail: kontakt@gobix.ch lub listownie na adres wskazany w niniejszym punkcie.
 2. Jakie kategorie Państwa danych osobowych przetwarzamy i skąd je mamy (źródło danych)?

  Przetwarzamy Państwa dane osobowe, które otrzymaliśmy bezpośrednio od Państwa. Zakres państwa danych osobowych przetwarzanych przez TESTIFIX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ obejmuje: imię, nazwisko oraz adres korespondencyjny (ulica, numer domu, kod pocztowy, miejscowość) Uczestnika i ewentualnie Imię i nazwisko przedstawiciela ustawowego / opiekuna prawnego Uczestnika.
 3. W jakim celu i na jakiej podstawie przetwarzamy dane osobowe?

  Przetwarzamy Państwa dane osobowe w następujących celach:
  1. a) przeprowadzenia i rozstrzygnięcia Konkursu, poinformowania o zwycięzcach Konkursu w mediach społecznościowych Testasy Poland, przekazania zwycięzcom Konkursu nagrody – podstawą przetwarzania będzie Państwa zgoda lub w przypadku Uczestnika małoletniego również zgoda jego Opiekuna na przetwarzanie danych osobowych wyrażona poprzez przystąpienie do Konkursu (art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”));
  2. b) ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania danych będzie nasz prawnie uzasadniony interes polegający na możliwości ustalania i dochodzenia przez nas roszczeń (należności) lub obrony przed takimi roszczeniami (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 4. Komu i do jakich państw przekazujemy dane osobowe? Czy przekazujemy dane poza Europejski Obszar Gospodarczy lub do organizacji międzynarodowej?

  Przekazujemy dane osobowe Uczestnika następującym podmiotom: podmiotom zapewniającym działanie, utrzymanie i serwis systemów i rozwiązań IT stosowanych przez Testasy, podmiotom świadczącym usługi księgowe. Dane osobowe Uczestnika nie będą przekazywane poza terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub do organizacji międzynarodowej.
 5. Przez jaki okres przechowujemy dane osobowe?

  Dane osobowe będą przez nas wykorzystywane do momentu zakończenia Konkursu lub do momentu przekazania nagrody oraz przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu TESTIFIX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, jednakże nie dłużej niż do czasu wniesienia przez Państwa skutecznego sprzeciwu. Dane niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na TESTIFIX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, będą przechowywane przez okres wynikający z obowiązujących przepisów prawa. Państwa dane będą przez nas przechowywane do upływu okresu przedawnienia wszelkich roszczeń związanych z Konkursem.
 6. Jakie prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych Państwu przysługują?

  Przysługuje Państwu szereg praw, o których mowa poniżej.
  W celu skorzystania z tych praw lub uzyskania dodatkowych informacji w tym zakresie zachęcamy do kontaktu z nami (dane kontaktowe w punkcie 1 powyżej).

  Przysługują Państwu następujące prawa:

  • Sprzeciwu wobec przetwarzania danych

   Przysługuje Państwu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją.
  • Prawo dostępu do danych

   Mają Państwo prawo do żądania dostępu do danych osobowych, w tym w szczególności informacji o tym czy TESTIFIX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, przetwarza dane osobowe oraz o zakresie danych posiadanych TESTIFIX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, celach przetwarzania danych czy kategoriach odbiorców danych.
  • Prawo do żądania sprostowania danych

   Mają Państwo prawo żądania niezwłocznego sprostowania danych lub uzupełnienia danych niekompletnych.
  • Prawo żądania usunięcia danych

   Mają Państwo prawo żądania niezwłocznego usunięcia danych.
  • Prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych

   Mają Państwo prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych.
  • Prawo do żądania przeniesienia danych

   Mają Państwo prawo do żądania przeniesienia Państwa danych, w tym prawo do otrzymania od TESTIFIX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego (np. do odczytu na komputerze) danych osobowych dotyczących Państwa, które nam Państwo dostarczyli, oraz prawo do przesłania tych danych osobowych innemu administratorowi bez przeszkód ze strony TESTIFIX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ oraz prawo do żądania, by dane osobowe dotyczące Państwa zostały przesłane przez TESTIFIX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ bezpośrednio innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe.
  • Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

   Mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jeżeli sądzą Państwo, że przetwarzanie danych osobowych narusza postanowienia RODO.
 7. Czy możliwe jest cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych?

  W zakresie w jakim przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, mają Państwo prawo do jej cofnięcia w dowolnym momencie poprzez przesłanie stosownego oświadczenia na e-mail: kontakt@gobix.ch. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 8. Czy podanie danych osobowych jest dobrowolne?

  Podanie danych jest niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie i przekazania nagrody, zaś ich niepodanie będzie skutkowało niemożliwością uczestnictwa w Konkursie i otrzymania nagrody.
 9. Czy Uczestnik będzie podlegał zautomatyzowanemu przetwarzaniu?

  Nie będziemy podejmować decyzji, które opierają się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, które wywoływałoby wobec Państwa skutki prawne lub w podobny sposób znacząco na niego wpływały.